Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: www.grzegorzchudy.shoplo.com

Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym www.grzegorzchudy.shoplo.com (dalej zwany również „Sklepem”) stanowi własność i prowadzony jest przez Grzegorza Chudego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CADRO - GRZEGORZ CHUDY w Katowicach, 40 – 422, ul. Odrowążów 9 lok. 4, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającego nr NIP: 9542407949, nr REGON: 243191049, adres e-mail: powsinoga@op.pl, nr tel.: +48 509 145 437

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów od Sprzedającego;
 3. rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna;
 4. warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
 5. tryb postępowania reklamacyjnego;
 6. zasady odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Kupującego będącego Konsumentem oraz przez Kupującego, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu.
 7. Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
 8. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu dostępny na stronie internetowej www.grzegorzchudy.shoplo.com, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
 9. „Sprzedający” lub „Usługodawca” – Grzegorz Chudy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CADRO - Grzegorz Chudy w Katowicach, 40 – 422, ul. Odrowążów 9 lok. 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający nr NIP: 9542407949, nr REGON: 243191049, adres e-mail: powsinoga@op.pl, nr tel.: +48 509 145 437;
 10. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności Kupujący;
 11. „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
 12. „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” - usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie;
 13. „Kupujący” – Usługobiorca, który zawarł umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym;
 14. „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.grzegorzchudy.shoplo.com, umożliwiający Usługobiorcom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w tym serwisie;
 15. „Towar” – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące być przedmiotem składanego przez Usługobiorcę Zamówienia;
 16. „Formularz Zamówienia” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia;
 17. „Zamówienie” – Formularz Zamówienia wypełniony i wysłany przez Zamawiającego do Sprzedającego;
 18. „Zamawiający” – Usługobiorca podejmujący działania w celu wypełnienia i wysłania Formularza Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.
 19. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet, w formie umów sprzedaży zawieranych na odległość pomiędzy Kupującymi a Sprzedającym.
 20. Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy – kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 ustawy – kodeks cywilny.
 21. Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o dostępności Towarów podlega stałej aktualizacji.
 22. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.
 23. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym m.in.. przeglądanie jego zawartości oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.
 24. Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Usługobiorca korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru towaru, itp.). Zapis ma charakter informacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie.
 25. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad.

§2

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):
 • usługi o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie informacje m.in. o Towarach, w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlenie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz powyższych danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy;
 • usługi polegające na możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu;
 • Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:
 • posiadające zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, OS, Android, Linux,
 • umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
 • wyposażone w dostęp do sieci Internet,
 • posiadające zainstalowaną jedną z następujących aplikacji do przeglądania stron internetowych: Chrome – wersja najnowsza stabilna, Firefox – wersja ostatnia stabilna, Safari – wersja najnowsza stabilna, Microsoft Edge – wersja najnowsza stabilna.
 • Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 • Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę:
 • możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów;
 • możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DoS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy;
 • możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość.
 • Usługodawca informuje, że stale stosuje niezbędne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które eliminowałyby te ryzyka całkowicie.
 • W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” - pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 • Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z usług wymienionych w niniejszym paragrafie. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 9 poniżej.
 • Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zaprzestając korzystania z tych usług. Rezygnacja nie wpływa na wykonanie i warunki uprzednio zawartych umów sprzedaży Towarów.

§3

ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są, tj. mogą być wysyłane do miejsc znajdujących się, na terenie Polski oraz na pozostałym terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Wypełnienie Formularza Zamówienia wymaga podania przez Zamawiającego następujących danych:
 3. imienia i nazwiska Zamawiającego będącego Konsumentem bądź imienia i nazwiska wraz z firmą albo nazwę (firmę) wraz z imieniem i nazwiskiem reprezentanta oraz numer NIP Zamawiającego niebędącego Konsumentem;
 4. adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Zamawiającym;
 5. adresu zamieszkania, a w przypadku Zamawiającego niebędącego Konsumentem adresu siedziby albo adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres wskazany w lit. c powyżej;
 7. numeru telefonu kontaktowego który może zostać udostępniony podmiotowi świadczącemu usługę transportu Towaru do Kupującego i pod którym Sprzedający będzie mógł poinformować Kupującego o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego (w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego).
 8. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
 9. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające oznaczenie kupowanych Towarów oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Zamawiający, na którą składają się ceny Towarów wraz z należnymi podatkami oraz ewentualne koszty wysyłki Towarów.
 10. Wypełniając Formularz Zamówienia Zamawiający wybiera jeden z następujących sposobów wydania Towaru:
 11. wysyłka na adres wskazany przez Zamawiającego – ogólna informacja o aktualnie dostępnych sposobach wysyłki znajduje się na stronach Sklepu. W przypadku, gdy poszczególny Towar nie może być wysłany w określony sposób (np. z uwagi na wymiary lub wagę Towaru), na stronie Towaru znajdują się dodatkowe informacje o ewentualnych ograniczeniach w zakresie dostępnych sposobów wysyłki takiego Towaru;
 12. odbiór osobisty Towaru w lokalu Sprzedającego pod adresem: Katowice, 40 - 422, ul. Czechowa 10/9.
 13. Zamówienie składane przez Zamawiającego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, na warunkach wskazanych w treści Zamówienia oraz niniejszym Regulaminie, dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 7 poniżej.
 14. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego następuje za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku przyjęcia Zamówienia wiadomość ta stanowić będzie jednocześnie podsumowanie Zamówienia zawierające m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży (Towarze), jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także terminie zapłaty i formie płatności należności za Towar.

§4

WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI

 1. Ceny Towarów w Sklepie:
 2. podawane są w polskich złotych (PLN);
 3. podawane są w kwotach brutto (zawierających podatek VAT) oraz dodatkowo w kwotach netto (nieobejmujących podatku VAT);
 4. są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem);
 5. nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki Towarów, które są podawane oddzielnie.
 6. Ewentualne koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, chyba że w treści informacji o danym Towarze wskazano inaczej.
 7. Koszty wysyłki zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich wysyłki, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów, a w przypadku jednoczesnego zamówienia więcej niż jednego Towaru, łączny koszt wysyłki tych Towarów uzależniony jest również od tego czy wszystkie Towary mogą zostać wysłane w ramach jednej przesyłki, czy też z uwagi na wagi, wymiary lub różne statusy dostępności (terminy realizacji) poszczególnych Towarów konieczne jest ich wysłanie w ramach kilku przesyłek.
 8. Kupującemu przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:
 9. płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 5 dni od zawarcia umowy;
 10. płatność przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem) – płatności należy dokonać bezpośrednio przed odbiorem Towaru;
 11. zapłata za pośrednictwem płatności internetowej dokonywana bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia – płatności należy dokonać bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia.
 12. Termin realizacji dla każdego z Towarów wynosi 14 dni.[Termin realizacji to maksymalny termin, w którym Sprzedający dostarczy Towar na adres Kupującego lub przygotuje Towar do odbioru przez Kupującego, tj. odpowiednio:
 13. w przypadku wybrania przez Kupującego będącego Konsumentem albo przez Kupującego, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, wysyłki na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym przewoźnik dostarczy Towar na adres Kupującego w celu jego przyjęcia przez Kupującego;
 14. w przypadku wybrania przez Kupującego niebędącego Konsumentem ani Kupującym, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, dostawy na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym Sprzedający powierzy Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia go Kupującemu;
 15. w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego – termin, w którym gotowy do odbioru Towar będzie oczekiwał w lokalu Sprzedającego na odbiór przez Kupującego. Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i/lub telefonicznie o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego.
 16. Termin realizacji dla każdego z Towarów liczony jest:
 17. od chwili zawarcia umowy – w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. b powyżej, tj. płatności przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem), albo
 18. od chwili dokonania przez Kupującego płatności całości należności za Towar – w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z form płatności wskazanych w ust. 4 lit. a lub c powyżej, tj. płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego albo zapłaty za pośrednictwem płatności internetowej, dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu Formularza Zamówienia,

przy czym jeżeli Sprzedający korzysta z wysyłki Towaru, a na stronie Towaru nie wskazano innego terminu wysyłki, Sprzedający dokonuje wysyłki Towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozpoczęcia biegu terminu realizacji dla tego Towaru wynikającego z postanowień lit. a i b niniejszego ustępu.

 1. Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w następujących przypadkach:
 2. w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, nie dokonał zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a powyżej – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu terminu płatności wskazanego w ust. 4 lit. a powyżej;
 3. w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem), odmówił odebrania Towaru i/lub odmówił dokonania płatności albo Towar nie mógł zostać wydany Kupującemu z przyczyn, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności;
 4. w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem płatności internetowej dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia, a zapłata należności za zamówiony Towar nie nastąpiła w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia - w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu wskazanego wyżej terminu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia.
 5. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

§5

ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz doręczanego Kupującemu wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie przyjęcie Zamówienia .
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Kupującego nie jest obowiązkowe.
 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odesłania Sprzedającemu Towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający może dochodzić od Kupującego zwrotu kwoty poniesionej opłaty.
 4. Zwrotów towarów należy dokonywać na adres: Katowice, 40 - 422, ul. Odrowążów 9 lok. 4.
 5. Zgodnie z przepisami art. 38a ustawy o prawach konsumenta, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§6

RĘKOJMIA

W oparciu o przepis art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego, względem Kupującego niebędącego Konsumentem ani osobą fizyczną, o której mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.

§7

REKLAMACJE

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są nowe (nieużywane).
 2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Kupujących i Usługobiorców w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 3. korespondencyjnie pod adresem: Katowice, 40 - 422, ul. Odrowążów 9 lok. 4;
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: powsinoga@op.pl .
 5. Sprzedający rozstrzyga reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Kupującego lub Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej.
 6. W razie zgłoszenia przez Kupującego będącego Konsumentem roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Towaru, w szczególności jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni.
 7. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalności gospodarczą, która zawarła ze Sprzedającym umowę sprzedaży, bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.
 9. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Kupujących, zawarte są w informacjach o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonych przy Formularzu Zamówienia oraz na stronie Sklepu. Przy składaniu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest potwierdzić fakt zapoznania się z powyższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

§9

PRAWO AUTORSKIE

 1. W przypadku sprzedaży Towarów, stanowiących jednocześnie utwory w rozumieniu prawa autorskiego, wszelkie prawa autorskie do takich Towarów stanowiących utwory przysługują wyłącznie Sprzedającemu.
 2. Dokonując sprzedaży Towarów, stanowiących jednocześnie utwory w rozumieniu prawa autorskiego, Sprzedający jednocześnie udziela Kupującemu niewyłącznej licencji do korzystania z Towaru (utworu) w zakresie własnego użytku osobistego oraz w zakresie obejmującym możliwość korzystania z Towaru (utworu) w celach niekomercyjnych i niezarobkowych, chyba że Sprzedający i Kupujący ustalą inaczej, przy czym takie odmienne ustalenia wymagają zachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 Powyżej jest nieograniczona terytorialnie oraz czasowo, a opłata za udzielenie licencji została ujęta w cenie Towaru.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie wpływa na fakt zawarcia ani na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 2. Część treści zawartych na stronach Sklepu podlega ochronie m.in. jako utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w szczególności dotyczy to zdjęć Towarów, przez co kopiowanie i rozpowszechnianie takich treści, jak również używania ich do celów handlowych, bez zgody uprawnionych podmiotów, może być zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Grzegorz Chudy, CADRO - Grzegorz Chudy, ul. Odrowążów 9 lok. 4, Katowice, 40 - 422, adres e-mail: powsinoga@op.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Grzegorz Chudy

CADRO - Grzegorz Chudy,

ul. Odrowążów 9 lok. 4

Katowice 40 - 422

adres e-mail: powsinoga@op.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl